Uchwały Rady-2019

z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 „Rokiem Św. Jana Pawła II w Powiecie Jarosławskim”
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli na 2020 rok Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego.
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Jarosławskiego na 2020 rok
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego oraz zapewnienia dostępności świadczeń przez apteki ogólnodostępne również w porze nocnej, w…
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady…
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2019 r. uchwała budżetowa na rok 2020
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających w budżecie Powiatu Jarosławskiego w 2019 roku
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Stałych Rady.
Data publikacji:
z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów ilościowych i osobowych Komisji Stałych Rady
Data publikacji:
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Data publikacji:
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia…
Data publikacji:
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie
Data publikacji:
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Radymnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w…
Data publikacji:
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2000 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego
Data publikacji:
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 63 w Centrum…
Data publikacji:
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarosławiu
Data publikacji:
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarosławskiego oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
Data publikacji:
z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/56/2019 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Centrum Opieki Medycznej w…
Data publikacji:
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Organizatora – Powiat Jarosławski porozumień z Gminami Powiatu Jarosławskiego w zakresie wykonywania i współfinansowania zadań związanych z…
Data publikacji:
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w…
Data publikacji:
z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/2019 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia18 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji społecznej…
Data publikacji:
z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarosławskiego.
Data publikacji:
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Jarosławskiego oraz Członków Zarządu Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru Starosty Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Starosty Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Data publikacji:
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych na terenie powiatu Jarosławskiego, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w…
Data publikacji:
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła…
Data publikacji:
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminą Miejską Jarosław.
Data publikacji:
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 11 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady wynagradzania za…
Data publikacji:
z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Jarosławskim na lata 2017 -…
Data publikacji:
z dnia 24 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 63 w Centrum…
Data publikacji:
z dnia 24 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Radymnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w…
Data publikacji:
z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 24 września 2019 r. w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu za rok 2018
Data publikacji:
z dnia 9 września 2019 r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady wynagradzania za godziny…
Data publikacji:
z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Organizatora- Powiat Jarosławski umowy z operatorem PKS - Jarosław S.A. oraz na zawarcie przez Powiat Jarosławski porozumień…
Data publikacji:
z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Jarosławski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na…
Data publikacji:
z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Data publikacji:
z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Jarosławski umowy z Wojewodą Podkarpackim celem uzyskania dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności…
Data publikacji:
z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu
Data publikacji:
z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.
Data publikacji:
z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2019r., w sprawie ustalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej w Jarosławiu działającej przy okręgu…
Data publikacji:
z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin…
Data publikacji:
z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarosławskiego
Data publikacji:
z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna.
Data publikacji:
z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 63 A wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego…
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Radymnie, ul. Złota Góra 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych…
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 6 w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im.…
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5 w Jarosławiu, ul. 3 Maja 10 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, ul.…
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 23 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla…
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Jarosławiu, Plac Mickiewicza 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii…
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych…
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im.…
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu, Plac Mickiewicza 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii…
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im.…
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu, ul. 3 Maja 10 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, ul.…
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych…
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 23 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla…
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im.…
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, ul. 3 Maja 4 w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im.…
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Radymnie, ul. Złota Góra 13 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im.…
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarosławskiego za 2018 rok.
Data publikacji:
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Jarosławskiego wotum zaufania.
Data publikacji:
z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Data publikacji:
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.
Data publikacji:
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Data publikacji:
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością Rejonu Użgorodzkiego na Ukrainie
Data publikacji: