opracowanie i sporządzenie dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej w zakresie trzech obiektów budowlanych.
Data publikacji:
przebudowa kotłowni w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu, ul. Reymonta 1.
Data publikacji:
przebudowę kotłowni w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.
Data publikacji:
cyfryzację materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie jarosławskim 2017 –PSIP Zadanie 58.
Data publikacji:
opracowanie i sporządzenie dokumentacji projektowej, wykonawczej i kosztorysowej w zakresie trzech obiektów budowlanych.
Data publikacji:
opracowanie georeferencyjnych baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie jarosławskim 2018 – PSIP Zadanie 57
Data publikacji:
cyfryzację materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie jarosławskim 2017 –PSIP Zadanie 58
Data publikacji:
wykonanie zastępcze robót budowlanych dla zagospodarowania poscaleniowego wsi Bystrowice, Więckowice, Tyniowice objętych protokołem przeglądu gwarancyjnego z dnia 07. 09. 2017 r. - zamówienie o wartości mniejszej niż kwota określone w…
Data publikacji:
wykonywanie w 2019 r. usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych -…
Data publikacji:
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w okresie 2019/2020 r. - postępowanie w trybie art. 138o ustawy Pzp. o wartości zamówienia przekraczającej…
Data publikacji:
sporządzenie raportów o oddziaływaniu na środowisko trzech przedsięwzięć polegających na scaleniu gruntów, realizowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętych Programem…
Data publikacji:
dozór i fizyczną ochronę obiektu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 oraz mienia znajdującego się na terenie chronionego obiektu w okresie 2019 / 2020 r. -…
Data publikacji: