Informacja o wydaniu postanowienia Starosty Jarosławskiego z dnia 16.03.2023 r. w sprawie uzupełnienia treści decyzji Nr 75/2023 znak: AB-AAB.6740.13.2023 z dnia 15.03.2023r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Informacja o wydaniu postanowienia Starosty Jarosławskiego z dnia 16.03.2023 r. w sprawie uzupełnienia treści decyzji Nr 75/2023 znak: AB-AAB.6740.13.2023 z dnia 15.03.2023r.. Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję o wydaniu postanowienia Starosty Jarosławskiego z dnia 16.03.2023r. wydanego na podstawie art. 111§1a Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie uzupełnienia treści decyzji Nr 75/2023 znak: AB-AAB.6740.13.2023 z dnia 15.03.2023r., obejmującej: przebudowę i budowę drogi powiatowej nr 1719R relacji Jarosław – Wietlin – Łazy na odcinku: od km 2+490 do km 3+712 z wyłączeniem mostu na rzece Szkło w km 2+787 na terenie działek nr ewid. gr. 575/1, 575/2, 574, 582/1, 582/2, 587, 632 położonych w miejscowości Surochów, obręb nr 0009, gmina Jarosław oraz na terenie działek nr ewid. gr. 308/1, 308/3 – położonych w miejscowości Sobiecin, obręb nr 0008, gmina Jarosław.Z jego treścią można się zapoznać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17, 37-500 Jarosław w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu dnia oraz godziny spotkania w tut. Starostwie.Treść postanowienia została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu tj. od dnia 16.03.2023r. do dnia 30.03.2023r.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję o wydaniu postanowienia Starosty Jarosławskiego z dnia 16.03.2023r. wydanego na podstawie art. 111§1a Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie uzupełnienia treści decyzji Nr 75/2023 znak: AB-AAB.6740.13.2023 z dnia 15.03.2023r., obejmującej: przebudowę i budowę drogi powiatowej nr 1719R relacji Jarosław – Wietlin – Łazy na odcinku: od km 2+490 do km 3+712 z wyłączeniem mostu na rzece Szkło w km 2+787 na terenie działek nr ewid. gr. 575/1, 575/2, 574, 582/1, 582/2, 587, 632 położonych w miejscowości Surochów, obręb nr 0009, gmina Jarosław oraz na terenie działek nr ewid. gr. 308/1, 308/3 – położonych w miejscowości Sobiecin, obręb nr 0008, gmina Jarosław.
Z jego treścią można się zapoznać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17, 37-500 Jarosław w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu dnia oraz godziny spotkania w tut. Starostwie.
Treść postanowienia została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu tj. od dnia 16.03.2023r. do dnia 30.03.2023r.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. I.Mazur
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
16 marca 2023
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Informacja o wydaniu postanowienia Starosty Jarosławskiego z dnia 16.03.2023 r. w sprawie uzupełnienia treści decyzji Nr 75/2023 znak: AB-AAB.6740.13.2023 z dnia 15.03.2023r.
16:05:21