Karta usługi K-12 Dokonanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym współwłaściciel, zastaw rejestrowy, HAK, L, VAT, TAXI, EURO, PIT, CIT, BUS100km/h

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi K-12 Dokonanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym współwłaściciel, zastaw rejestrowy, HAK, L, VAT, TAXI, EURO, PIT, CIT, BUS100km/h. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.poz.256 z zm..), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.z 2019r. poz. 2130 z zm. ) Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2019 r. poz.1610 z zm.) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z zm.) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019r. poz.2214 z późn.zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1000 z póżn. zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016 poz.1084.).Wymagane dokumenty: I. Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnymII. Załączniki do wniosku w zależności od adnotacji:Adnotacja o współwłaścicielua) oryginał dowodu własności części pojazdu (np. umowa sprzedaży, darowizny)b) dowód rejestracyjny pojazduc) karta pojazdu, jeżeli była wydanad) potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu Adnotacja o zastawie rejestrowym a) aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującego, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycjąb) dowód rejestracyjny pojazduc) karta pojazdu, jeżeli była wydana Adnotacja GAZ (instalacja gazowa)a) wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem (oryginał)b) faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji gazowej (oryginał)c) dowód rejestracyjny pojazdud) karta pojazdu, jeżeli była wydanae) potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu Adnotacja HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, VAT, PIT, CIT, BUS100km/h:a) zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawiony przez Stację Kontroli Pojazdów (dla VAT, PIT, CIT, BUS100 km/h zaświadczenie wydaje Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów)b) dowód rejestracyjny pojazduc) karta pojazdu, jeżeli była wydanad) potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu Adnotacja EURO (poziom emisji spalin):a) jeden z dokumentów - w przypadku nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu: - świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności lub dopuszczenie jednostkowe pojazdu lub decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu lub świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdub) dowód rejestracyjny pojazduc) karta pojazdu, jeżeli była wydanad) potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądue) potwierdzenie dokonania opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnegooraz• dowód tożsamości: - działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej - przedstawiciela• w przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.• w przypadku działania przez przedstawiciela, pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę, za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotuWykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: I. Wniosek o wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnymII. Załączniki do wniosku:Adnotacja o współwłaścicielu:a) oryginał dowodu własności części pojazdu (np. umowa kupna sprzedaży, darowizny)b) dowód rejestracyjny pojazduc) karta pojazdu, jeżeli była wydanad) potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądue) potwierdzenie dokonania opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego Adnotacja o zastawie rejestrowyma) odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestrulubpisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreślenie tego zastawub) dowód rejestracyjny pojazduc) karta pojazdu, jeżeli była wydanad) potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wgląduPozostałe adnotacje: HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h a) stosowne oświadczenie właściciela dotyczące wykreślenia adnotacjib) dowód rejestracyjny pojazduc) karta pojazdu, jeżeli była wydanad) potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu Dokumenty należy złożyć w wydz. Komunikacji, II piętro pokoje 201-204 Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17Opłaty: Od dokonywanej adnotacji opłat nie pobiera się. W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w kasie starostwa lub na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491 Termin i sposób załatwienia: Dokonanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i kracie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów. Tryb odwoławczy: Na decyzję odmawiającą dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Kontakt merytoryczny: wydz. Komunikacji, Transportu i Dróg II piętro pokoje 201-204 Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17 tel. 16 624 62 30, 16 624 62 39 email pojazdy@powiat.jaroslaw.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.poz.256 z zm..),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.z 2019r. poz. 2130 z zm. )
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2019 r. poz.1610 z zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019r. poz.2214 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1000 z póżn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016 poz.1084.).

Wymagane dokumenty:

I. Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
II. Załączniki do wniosku w zależności od adnotacji:

 • Adnotacja o współwłaścicielu
  a) oryginał dowodu własności części pojazdu (np. umowa sprzedaży, darowizny)
  b) dowód rejestracyjny pojazdu
  c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
  d) potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu
 • Adnotacja o zastawie rejestrowym
  a) aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującego, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją
  b) dowód rejestracyjny pojazdu
  c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Adnotacja GAZ (instalacja gazowa)
  a) wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem (oryginał)
  b) faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji gazowej (oryginał)
  c) dowód rejestracyjny pojazdu
  d) karta pojazdu, jeżeli była wydana
  e) potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu
 • Adnotacja HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, VAT, PIT, CIT, BUS100km/h:
  a) zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawiony przez Stację Kontroli Pojazdów (dla VAT, PIT, CIT, BUS100 km/h zaświadczenie wydaje Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów)
  b) dowód rejestracyjny pojazdu
  c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
  d) potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu
 • Adnotacja EURO (poziom emisji spalin):
  a) jeden z dokumentów - w przypadku nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu:
  - świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności lub dopuszczenie jednostkowe pojazdu lub decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu lub świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu
  b) dowód rejestracyjny pojazdu
  c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
  d) potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu
  e) potwierdzenie dokonania opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego
  oraz
  • dowód tożsamości:
  - działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej
  - przedstawiciela
  • w przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.
  • w przypadku działania przez przedstawiciela, pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę, za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach. W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu

Wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym:

I. Wniosek o wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
II. Załączniki do wniosku:

 • Adnotacja o współwłaścicielu:
  a) oryginał dowodu własności części pojazdu (np. umowa kupna sprzedaży, darowizny)
  b) dowód rejestracyjny pojazdu
  c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
  d) potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu
  e) potwierdzenie dokonania opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego
 • Adnotacja o zastawie rejestrowym
  a) odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru
  lub
  pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreślenie tego zastawu
  b) dowód rejestracyjny pojazdu
  c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
  d) potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wgląduPozostałe adnotacje: HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h
 • a) stosowne oświadczenie właściciela dotyczące wykreślenia adnotacji
  b) dowód rejestracyjny pojazdu
  c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
  d) potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu

  Dokumenty należy złożyć w wydz. Komunikacji, II piętro pokoje 201-204 Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17

Opłaty:

Od dokonywanej adnotacji opłat nie pobiera się.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w kasie starostwa lub na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Termin i sposób załatwienia:

Dokonanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i kracie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję odmawiającą dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Kontakt merytoryczny:

wydz. Komunikacji, Transportu i Dróg II piętro pokoje 201-204 Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17 tel. 16 624 62 30, 16 624 62 39 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania

Wniosek o dokonanie adnotacjiplik w formacie .DOC (540 Pobrań)
Upoważnienie/pełnomocnictwoplik w formacie .DOC (328 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:

Brak działań do pokazania