Wydrukuj tę stronę

GN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik wydziału - Irena Bajdak
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój n 125, I piętro

Gospodarowanie nieruchomościami i regulowanie stanów prawnych

pokój nr 111; I piętro

Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości

pokój nr 124,126; I piętro

Zadania:

 • tworzenie zasobów nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa oraz powiatu, prowadzenie ich ewidencji i gospodarowanie zasobami nieruchomości;
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, nabyciem, darowizną, zamianą, przekazywaniem w trwały zarząd i jego wygaśnięciem, oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych z dzierżawą, najmem oraz użyczeniem nieruchomości, ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach oraz obciążaniem nieruchomości tymi prawami;
 • ustalanie opłat i ich aktualizacja z tytułu posiadania trwałego zarządu oraz prawa użytkowania wieczystego;
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości;
 • przygotowywanie danych do informacji o stanie mienia;
 • prowadzenie spraw z zakresu przepisów ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego;
 • prowadzenie spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do gruntów Skarbu Państwa i powiatu oraz ustalanie opłat za wyżej wymienione przekształcenie, w trybie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • regulowanie stanu prawnego oraz przygotowywanie dokumentacji i wniosków niezbędnych do stwierdzenia nabycia przez powiat, z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne - powiatowe;
 •  przyjmowanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na własność powiatu, na cele określone w przepisach ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 • potwierdzanie w drodze decyzji, na wniosek właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich albo właściwego marszałka województwa wygaśnięcia trwałego zarządu w stosunku do wód, gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowionego na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków województw;
 • fakturowanie należności stanowiących opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, dotyczących sprzedaży nieruchomości oraz wynikających z zawartych umów najmu i dzierżawy nieruchomości;
 • opracowywanie materiałów dotyczących zobowiązań podatkowych Skarbu Państwa i powiatu, a w szczególności sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, dokonywanie korekt tych deklaracji w związku z zaistniałymi okolicznościami w trakcie roku podatkowego mającymi wpływ na ich wymiar;
 • sporządzanie sprawozdania statystycznego o zasobach mieszkaniowych;
 • prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania, ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości, zajęcia nieruchomości i zwrotu nieruchomości wywłaszczonych;
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za nieruchomości lub ich części z tytułu ich wywłaszczenia, zwrotu, zajęcia lub przejęcia pod drogi publiczne, powstałych szkód i zmniejszenia się wartości nieruchomości;
 • prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu oraz ustanawiania służebności przesyłu;
 • wydawanie opinii - zgody na wycinkę drzew rosnących na nieruchomościach Skarbu Państwa i powiatu, w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody;
 • uzgadnianie zakazów wstępu na nieruchomości zajęte na zakwaterowanie Sił Zbrojnych lub wykorzystywane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • orzekanie o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych, w trybie przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;
 • udzielanie na wniosek wojewodów informacji, czy określone osoby (repatrianci lub ich spadkobiercy) zrealizowali kiedykolwiek, na obszarze obecnego powiatu, posiadane uprawnienia zabużańskie (nabyły prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, z zaliczeniem na poczet ceny ich sprzedaży, lub opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wartości mienia nieruchomego, pozostawionego na Kresach Wschodnich w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.);
 • prowadzenie spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym;
 • ustalanie, która nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie oraz ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, w trybie przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
 • orzekanie o nieodpłatnym nabyciu na własność działki gruntu rolnego przekazanej na Skarb Państwa w zamian za emeryturę (zwrot działki dożywotniego użytkowania), w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • orzekanie o nieodpłatnym nabyciu na własność działki gruntu zabudowanej budynkami, w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa, w trybie przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym;
 • przekazywanie w zarząd Lasów Państwowych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w trybie przepisów ustawy o lasach;
 • przekazywanie Lasom Państwowym nieruchomości Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeznaczonych w planach zagospodarowania lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na cele leśne, w trybie przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w postępowaniach regulacyjnych, w przedmiocie przeniesienia na rzecz gminy żydowskiej lub Związku Gmin własności nieruchomości lub ich części przejętych przez państwo, a które w dniu 1 września 1939 r. były własnością gmin żydowskich lub innych wyznaniowych osób prawnych, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i ochroną nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu, nieprzekazanych w trwały zarząd, zarząd, użytkowanie i administrowanie innym jednostkom organizacyjnym lub podmiotom, analiza potrzeb w zakresie niezbędnych remontów i modernizacji obiektów budowlanych znajdujących się na tych nieruchomościach;
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych, w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane - stanowiących dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektów budowlanych - znajdujących się na nieruchomościach, o których mowa powyżej;
 • stwierdzanie w drodze decyzji nabycia przez Skarb Państwa mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z KRS w oparciu o przepisy ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • potwierdzanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz ustalanie opłat przekształceniowych w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.13

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:

Brak działań do pokazania