Wydrukuj tę stronę

GKN - Wydział Geodezji, Katastru Nieruchomości i Zasobu Geodezyjnego

Naczelnik wydziału, Geodeta Powiatowy: Beata Salzberg-Marszał

pokój nr 24, parterReferat Geodezji i Katastru Nieruchomości

Kierownik referatu: Alicja Fedor

pokój nr 26, parterEwidencja Gruntów i Budynków

pokój nr 4, 26; parterScalenia i wymiany gruntów

pokój nr 10, parterAktualizacja danych w ewidencji gruntów i budynków

pokój nr 8,9 ; parterWydawanie zaświadczeń, ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów

parter, pok. 5Ochrona gruntów rolnych

pokoje nr 10, 4; parter


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik PODGiK - Piotr Matrejek

pokój nr 38, parterSprzedaż wypisów, wyrysów, map
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 25, parter

Zadania:

Referat Geodezji i Katastru Nieruchomości

 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, w tym:
  a) wprowadzanie zmian danych ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno-technicznej,
  b) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków, w tym przygotowywanie i ocena materiału dowodowego, udział w czynnościach dowodowych, wydawanie decyzji,
  c) zawiadamianie właściwych podmiotów o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków,
  d) wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji gruntów i budynków,
  e) udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
  f) weryfikacja i sprawdzanie danych ewidencyjnych;
 • prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości;
 • prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym:
  a) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  b) przygotowywanie i ocena materiału dowodowego, udział w czynnościach dowodowych,
  c) wydawanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji;
 • modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w tym:
  a) przygotowywanie projektów modernizacji,
  b) przygotowywanie warunków technicznych wykonywania modernizacji,
  c) sporządzanie dokumentów proceduralnych związanych z modernizacją,
  d) wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków do wglądu zainteresowanych podmiotów,
  e) wydawanie decyzji w sprawie uwzględnienia lub odrzucenia zarzutów;
 • prowadzenie postępowań z zakresu scaleń i wymian gruntów, w tym:
  a) planowanie prac scaleniowych i wymiennych,
  b) wykonywanie czynności związanych z wdrażaniem postępowań scaleniowych i wymiennych,
  c) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących scaleń i wymian gruntów,
  d) wydawanie zaświadczeń z zakresu scaleń i wymian gruntów;
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych, w tym:
  a) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
  b) wydawanie decyzji zezwalających na trwałe i nietrwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
  c) ustalanie opłat i należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
  d) opiniowanie projektów decyzji wydawanych w trybie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych;
 • rekultywacja gruntów, w tym:
  a) prowadzenie postępowań w zakresie rekultywacji gruntów,
  b) wydawanie decyzji w sprawach dotyczących rekultywacji gruntów,
  c) kontrola wykonania obowiązku rekultywacji gruntów.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • prowadzenie w systemie teleinformatycznym i bieżąca aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz baz danych obiektów topograficznych tworzących standardowe opracowania kartograficzne;
 • odpłatne udostępnianie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym danych ewidencji gruntów i budynków, w formie wypisów, wyrysów, informacji lub kopii z zachowaniem przepisów prawa określających sposób udostępniania tych danych;
 • naliczanie opłat z tytułu; udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ich uwierzytelniania, udostępniania rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadniania
  usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 • przygotowywanie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych;
 • wydawanie licencji określających zakres uprawnień do wykorzystywania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • weryfikacja robót geodezyjnych i kartograficznych na etapie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • ustalanie warunków technicznych wykonywania robót geodezyjnych i kartograficznych, w tym przygotowywanie warunków technicznych wykonywania modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
 • bieżący kontakt z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego w kontekście zgodności wykonywania prac ze standardami technicznymi i warunkami;
 • przyjmowanie materiałów geodezyjnych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i ich klauzulowanie;
 • archiwizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym w systemie informatycznym;
 • doskonalenie metod gromadzenia i wykorzystania zasobu poprzez wdrażanie nowych technik i technologii;
 • ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonywania robót wynikających z tej oceny;
 • gromadzenie i bieżąca aktualizacja zbiorczych informacji statystycznych dotyczących treści zasobu;
 • przygotowywanie materiałów do wyłączenia z zasobu i prowadzenie procedury ich wyłączenia;
 • zabezpieczanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • zakładanie (planowanie) szczegółowej osnowy geodezyjnej;
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 • informatyzacja i modernizacja zasobu, w tym w zakresie udostępniania zasobu drogą elektroniczną;
 • tworzenie baz danych GESUT, BDOT500 i mapy zasadniczej;
 • koordynacja sieci uzbrojenia terenu; zawiadamianie uprawnionych podmiotów o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, rejestracja spraw dotyczących propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzanie narad koordynacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji związanej z odbytymi naradami koordynującymi;
 • prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia ternu (GESUT).

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania