Wydrukuj tę stronę

ESP - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Naczelnik wydziału - Marta Kurpiel
Telefon/Faks: 16 624 62 49

pokój nr 120/121, I piętro

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 120/121, I piętro

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 218, II piętro

 

Uwaga: od 17 maja 2021 r. zadania związane z obsługą dofinansowania z funduszu PFRON dotychczas obsługiwane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu są realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu www.pcpr-jaroslaw.pl

Zadania:

w zakresie edukacji:

 • prowadzenie ewidencji arkuszy organizacji oraz aneksów do arkuszy organizacji szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych,
 • prowadzenie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych powiatu,
 • prowadzenie spraw związanych z kierowaniem i przyjmowaniem wychowanków do kształcenia specjalnego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem systemu informacji oświatowej,
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych,
 • zamawianie w Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych dla szkół i placówek oświatowych,
 • zapewnienie warunków działania szkołom i placówkom oświatowym, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • współpraca z dyrektorami szkół w sprawach związanych z udzielaniem uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, w tym stypendiów starosty,
 • koordynacja działań jednostek oświatowych związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności,
 • nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie akt i spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat,
 • przygotowywanie decyzji w sprawie uzupełniania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
 • wydawanie opinii w sprawie powołania w szkole lub placówce oświatowej wicedyrektora,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorom szkół i placówek oświatowych,
 • opracowywanie i przesyłanie do kuratorium oświaty wniosków w sprawie przyznania nagród oraz odznaczeń państwowych i resortowych dyrektorom szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie postępowań o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 • przygotowywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • przygotowywanie opinii w sprawie przeniesienia nauczycieli mianowanych,
 • opracowywanie rocznych projektów planów finansowych szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniami zdrowotnymi dzieci i uczniów,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z dotacjami udzielanymi z budżetu dla szkół i placówek niepublicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i przekazywaniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów,
 • opracowywanie wniosków z rezerwy subwencji oświatowej (zgodnie z kryteriami podziału opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej),
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i przekazywaniem środków w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;

w zakresie spraw społecznych:

 • opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
 • przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach polityki zdrowotnej,
 • inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,
 • pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
 • podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest powiat,
 • realizacja zadań w zakresie ustalania i rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,12
 • realizacja zadań związanych z Kartą Polaka i udzielanie pomocy w zakresie merytorycznych zadań powiatu Polakom zamieszkałym za granicą.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania