Wydrukuj tę stronę

AB - Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji

Naczelnik wydziału - Paweł Wróbel
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 208, II piętro

Kierownik referatu - Piotr Lichtarski
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 223 - Kierownik referatu


Kierownik referatu - Marian Muzyczka

pokoje nr 218, 219; II piętro

Zadania:

w zakresie Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej:

 • wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę;
 • zatwierdzanie projektów budowlanych;
 • wzywanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę;
 • wydawanie pism informujących o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania;
 • wydawanie postanowień o zawieszeniu postępowania - z urzędu lub na wniosek inwestora;
 • nakładanie na inwestora obowiązku uzupełnienia dokumentacji, dostarczania ocen technicznych i ekspertyz;
 • przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu;
 • wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
 • wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę;
 • stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania - z urzędu lub na wniosek inwestora;
 • przyjmowanie zgłoszeń o budowie/rozbiórce obiektów budowlanych;
 • przyjmowanie zgłoszeń z projektem;
 • przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części;
 • wnoszenie sprzeciwu przyjęcia zgłoszenia;
 • nakładanie, w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia;
 • prowadzenie czynności dotyczących wznowienia postępowania administracyjnego;
 • wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 • uzgadnianie w formie postanowienia inwestycji realizowanych na terenach zamkniętych;
 • występowanie do innych organów w celu uzyskania stosownego stanowiska dla prowadzonych postępowań m.in.: nadzór budowlany, konserwator zabytków, regionalny dyrektor ochrony środowiska;
 • wydawanie pism w toku prowadzonych postępowań, jako odpowiedzi na zapytania i interwencje stron;
 • udzielanie zgody bądź odmowa na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
 • wydawanie decyzji zezwalającej na wejście w teren sąsiednich nieruchomości, do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych;
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących zgłoszeń;
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakterystykę techniczno-użytkową;
 • prowadzenie rejestru wniosków i pozwoleń na budowę;
 • prowadzenie rejestru wydanych dzienników budowy;
 • wydawanie dzienników budów;
 • uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych z organami nadzoru budowlanego;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane;
 • naliczanie opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na budowę;
 • prowadzenie bieżącej obsługi stron i udzielanie informacji;
 • przekazywanie dokumentacji do organu II instancji (odwołania);
 • przekazywanie spraw do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

w zakresie Referatu Inwestycji:

 • przygotowywanie, realizacja i nadzorowanie inwestycji i remontów w powiecie,
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem nowych inwestycji oraz opracowanie planów dla zamierzeń inwestycyjnych i remontowych,
 • przygotowywanie pod względem merytorycznym niezbędnych dokumentów związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych na zadania inwestycyjne i remontowe,
 • załatwianie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem pozwoleń oraz wstępne sprawdzanie dokumentacji dla zadań realizowanych przez powiat,
 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę, umową oraz innymi obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • rozwiązywanie wszelkich problemów natury techniczno-formalnej powstałych w fazie realizacji inwestycji lub remontów,
 • organizowanie odbiorów końcowych inwestycji,
 • przygotowywanie dokumentów stanowiących podstawę do wpisania do ewidencji mienia powiatu zakończonej inwestycji,
 • koordynowanie i nadzór, w imieniu zarządu realizacji inwestycji powiatowych;
 • uzgadnianie i przygotowywanie opinii miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • przygotowywanie opinii wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

 

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania