Wydrukuj tę stronę

ŚR - Referat Środowiska i Rolnictwa

Kierownik referatu - Janusz Burek
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik referatu - pokój nr 112, I piętro
Referat - pokoje nr 108,109, I piętro

 

Zadania:

w zakresie gospodarki odpadami:

 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i zbierania odpadów;

w zakresie gospodarki wodnej:

 • nadzór nad działalnością gminnych spółek wodnych;

w zakresie geologii:

 • zatwierdzanie projektów robót geologicznych,
 • zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,
 • wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym do 20 000 m3,
 • przyjmowanie informacji o wydobyciu kopaliny pospolitej,
 • ustalanie opłat w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,
 • sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami posiadającymi koncesję na eksploatację kopaliny pospolitej, dla których starosta jest organem koncesyjnym;

w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informację o tych terenach,
 • wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 • wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
 • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów z instalacji,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • prowadzenie rejestru instalacji, które nie wymagają pozwolenia, a jedynie podlegają zgłoszeniu,
 • nakładanie obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
 • opracowywanie wieloletnich programów ochrony środowiska;

w zakresie rybactwa śródlądowego:

 • wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego,
 • rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 • prowadzenie rejestru członków Społecznej Straży Rybackiej z terenu powiatu,
 • współpraca z Komendantem Społecznej Straży Rybackiej,
 • zabezpieczenie i przechowywanie obiektów pływających, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;

w zakresie łowiectwa:

 • wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub mieszańców,
 • wydzierżawianie na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego obwodów łowieckich polnych wraz z naliczaniem ich czynszów i wystawianiem faktur,
 • udzielanie zgody, na okres 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny mająca na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia,
 • wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny,
 • przyjmowanie oświadczeń osób fizycznych, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości wchodzących w skład obwodu łowieckiego o zakazie polowania lub cofnięciu zakazu polowania na tej nieruchomości;

w zakresie leśnictwa:

 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w rozbiciu na poszczególne gminy i nadleśnictwa,
 • nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - współpraca z nadleśnictwami Kańczuga i Jarosław,
 • wydawanie zezwoleń na zmianę lasu na użytek rolny;
 • wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonymi planami urządzania lasu lub decyzjami wydanymi na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;

w zakresie ochrony przyrody:

 • prowadzenie rejestru posiadanych zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej (Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi),
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gminy,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na podstawie przepisów o transporcie kolejowym;

ponadto:

 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
 • wdrażanie i monitoring programu ochrony środowiska dla powiatu jarosławskiego;
 • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (plany urządzania lasów, powiatowe plany i programy ochrony środowiska);
 • przeprowadzanie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w przypadku scalenia, wymiany lub podziału gruntów;
 • opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i planów miejscowych, jako organ administracji geologicznej w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania