Wydrukuj tę stronę

Ogłoszenie o terminie okazania projektu scalenia gruntów

Jarosław, dnia 24 lipca 2020 r.

GKN.6822.66.2017

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami), w związku z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 908 ze zmianami),
S T A R O S T A  J A R O S Ł A W S K I
z a w i a d a m i a
u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a   g r u n t ó w
p o ł o ż o n y c h   w   o b s z a r z e   w s i   R z e p l i n, 
że projekt scalenia gruntów zostanie okazany w terminie:  sierpień -  listopad 2020 r.

  • O szczegółowym terminie okazania projektu scalenia uczestnicy scalenia zostaną indywidualnie (pisemnie) zawiadomieni przez wykonawcę prac - Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie. 
  • Projektowany w scaleniu przebieg granic (po ich wyznaczeniu) zostanie okazany na gruncie, natomiast okazanie części opisowo – kartograficznej projektu scalenia w skład której wchodzą: mapa z projektem scalenia oraz rejestr szacunku porównawczego gruntów po scaleniu odbędzie się w siedzibie zespołu scaleniowego w Remizie OSP w Rzeplinie.
  • W terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów uczestnicy scalenia mogą zgłaszać na piśmie Staroście Jarosławskiemu zastrzeżenia do tego projektu. Złożone zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Starostę Jarosławskiego (po uprzednim zasięgnięciu opinii komisji), po zakończeniu okazania całości projektu scalenia.          

Ponadto informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zmianami) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w razie zaniedbania  tego obowiązku doręczenie pism pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: K.Blajer
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:

Brak działań do pokazania