Wydrukuj tę stronę

Ogłoszenie

o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin

 

Jarosław, dnia 20 wrzesień 2018 r.

GKN.6822.66.2017

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami), w związku z art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908),

 

 

S T A R O S T A    J A R O S Ł A W S K I

z w o ł u j e   z e b r a n i e

u c z e s t n i k ó w   s c a l e n i a

gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin.

Zebranie odbędzie się w dniu 9 października 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 Remiza OSP w Rzeplinie.

 

 

 

C e l   z e b r a n i a :

Odczytanie postanowienia Starosty Jarosławskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. K. Blajer
Data publikacji:
22 sierpienia 2022
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie o okazania projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka w okresie: sierpień 2022 r. - styczeń 2023 r.
09:19:01
08 sierpienia 2022
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, działki nr 480 i 484 w m. Hawłowice
09:45:36
22 lipca 2022
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jarosław, obręb ewidencyjny 180401_1.0005 Jarosław obręb 5, działka nr 107/2
09:10:51
20 lipca 2022
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej Jarosław obręb 5, dz. nr 2160/2 i 2160/4 oraz dz. 856 i 1062 - Rozbórz Długi
08:36:55
18 lipca 2022
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 30 czerwca 2022 r. -1 - anulowane
10:38:24
14 lipca 2022
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie GKN-GK.6822.7.2021 Starosty Jarosławskiego w sprawie wydłużenia terminu okazania projektu scalenia gruntów do dnia 31 sierpnia 2022r.
08:58:41