Petycje

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 870)

Przedmiot petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Forma złożenia petycji:

 • w formie pisemnej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.


Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;
  jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazania przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

Tryb rozpatrywania petycji:

 • jeżeli Starosta Jarosławski jest niewłaściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła się ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
 • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma.
 • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, oraz sposobu załatwienia petycji.
 • podmiot rozpatrujący petycję gdy stwierdzi braki formalne, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji,
 • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia ( w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),
 • Starosta Jarosławki zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środkówkomunikacji elektronicznej.

Opłaty:

Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

Metryka dokumentu

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Petycja w sprawie uchylenia uchwały - deklaracji Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powstrzymania ideologii "LGBT" przez wspólnotę samorządową Treść petycji zamieszczono w załączniku do…

Metryka dokumentu

Autor dokumentu: Jakub Gawron
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
PETYCJA Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających mi prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem…

Metryka dokumentu

Autor dokumentu: Piotr Sterkowski
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:

Metryka dokumentu

Opublikowane przez: przyg. A. Opalińska
Data publikacji:

Załączniki do pobrania

Tekst petycjiplik w formacie .PDF (205 Pobrań)
Odpowiedź na petycjęplik w formacie .PDF (198 Pobrań)

Metryka dokumentu

Opublikowane przez: Robert Łaniewski
Data publikacji:

Załączniki do pobrania

Petycjaplik w formacie .PDF (233 Pobrań)
Petycja-pismoplik w formacie .PDF (209 Pobrań)
Uzupełnienie petycjiplik w formacie .PDF (214 Pobrań)
Opinia Radcy Prawnego plik w formacie .PDF (202 Pobrań)
Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycjiplik w formacie .PDF (191 Pobrań)
Uchwała Nr XIV.123.2019plik w formacie .PDF (185 Pobrań)

Metryka dokumentu

Opublikowane przez: Konrad Cezary Łakomy
Data publikacji:
złożona do Starosty Powiatu Jarosławskiego w sprawie podjęcia działań w celu utrzymania kursów PKS Jarosław relacji PKS Jarosław – Świebodna z godziny 18.30 oraz 19.30.

Załączniki do pobrania

Petycja z dnia 28.01.2019 rokuplik w formacie .PDF (238 Pobrań)
Odpowiedź PKS w Jarosławiuplik w formacie .PDF (248 Pobrań)
Odpowiedź Starostwa Powiatowego w Jarosławiuplik w formacie .PDF (240 Pobrań)

Metryka dokumentu

Opublikowane przez: przyg. A Opalińska
Data publikacji: